به نظرشماکسی هست نسبت به سرزمین پدریش حس غروروافتخارحس دوستی ودلسوزی نداشته باشد نسبت به زبان وفرهنگش نسبت به همان جایی که  بزرگ شده وازش خاطرات دارد همان جایی که پدرانمان با قدمهای استوارشان وجب به وجب خاک ان را لمس کرداند و برای زندگی اینده ی ما مهیا ساختندومادرانمان دراوج مهربانی وعطوفت مارا دردامن ان برای دفاع از ان پرورانده اند. وای دوستان بدانید که ان تنها یادگار به جامانده ازاجدادمان است.  

سد داریان

 یکی ازپروژه های سدسازی درحال ساخت جمهوری اسلامی ایران است که بابستن مسیر رودخانه ی سیروان اورامان مانع سرازیرشدن اب ان به کردستان عراق میشوند وان را به سوی دشت های گرمسیری جنوب غربی کشورهدایت میکنند. اما ایا این پروژه برای مردم این منطقه مزیت ومنفعتی دارد؟ایاعموم ساکنین این منطقه ازساخت ان خشنودندوبه اینده ی ان امیدوارند؟                   

متاسفانه ابگیری این سد چند روستای تاریخی ازجمله هجیج(بخشی ازان)همراه با مقبره ی مذهبی توریستی(کوسه هجیج)وچشمه ی اب بل که ازلحاظ زیست محیطی وگردشگری وفرهنگی جایگاه ویژه ای دارد وروستای رواربه تمامی در زیر اب برای همیشه مدفون خواهد کرد.                                               

 روستای روار مهمترین وتاثیرگذارترین روستادراین جوار ازلحاظ ترویج علم و فرهنگ و ادب بوده است ونیزازلحاظ تاریخی همانند بیشترروستاهای اورامان قدمت پیشنه ای داردولی متاسفانه هنوز هیچ مطالعات تاریخی و حتا هیچ گونه کاووش باستانی دراین روستا(روستاهای دیگرمانند هجیج و... )که سرشارازمنابع واسناد تاریخی است به عمل نیامده  واهالی ان هنوز به درستی سرگذشت خودرانمیدانندودرصورت ابگیری سد این روستای بکر ودست نخورده برای همیشه نابودخواهد شد واین بزرگترین لطمه ایست که می توان برمردم این روستا وارد کردوازان می توان به عنوان نسل کشی مدرنیته وشکستن پنجره ی که گذشته ی مارانشان میدهد تا اینده ی باعزتی داشته باشیم یادکرد.

 باغ های انار انجیرو انگور و گردو که تنها منبع درامد روستاهای جوارسیروان  بخصوص روار است که مهندسین و کارشناسان این سد میخواهند حتی نصف قیمت واقعی پول باغها وزمین ها را پرداخت نکنند ودیگرشخص باغداریا کشاورزبا ان پول ناچیزتوان سرمایه گذاری دربخش دیگری را نخواهد داشت.

  چراروستای رواربایدازهمه لحاظ فدای این پروژه شود؟چون طرح ملی است !مگرمردم این روستاازملت ایران نیستند!مگرروستای روار همانند روستاهای مرکزکشوربخشی ازخاک ایران نیست !مگرقوانین جمهوری اسلامی ایران ازجمله قانون اساسی وقوانین مدنی و...برای مردم این روستاهم تدوین نشده است !وشما بایدبدانیدکه این روستا درهشت سال دفاع مقدس زیان بار ترین خسارات بر ان وارد شده است وهنوزدل پدران ومادرانی که فرزندانشان را دربمبارانهای این  روستاازدست داده اند خون است وهربارباشنیدن صدای جنگنده ها هزاربارمی میرندوزنده می شوندودرطی ان هشت سال خانه های خود راازترس این که عزیز دیگری رااز دست دهند در کوه ها وغارها به دوش کشیده اند.

واین پایانی نیست برای مردم ستم دیده ی روار...


برچسب‌ها: سد داریان کابوسی برای سیروان
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در پنجشنبه ششم تیر 1392 و ساعت 3:47 |
">

کوچوو بی واده وو سه باح هه ورامی هه ساره و ولاتوو سیاچه مانه وهورامانی

هه والوو مه رگوو سیاچه مانه چروو گورانی واچوو گه وره و هه ورامانی پی سه لافاوی تیژی یانو دلوو ئیمه ش ویران که ردو وه لاتو هورامانیش سیا پوش که رد.

به راستی:چه نی مه رگووئی که له هونه رمه ندیه کوله کو یانه یما داریاوه،وداره راو زوانوو هورامی ئامانه له رزه.

به داخه وه:هونه رمنده گورانی واچه کا مه حالو هورامانی ته نیا تریبونوو ژیوای زوانی هورامی نی.

ئه گه ریاگیشا هایه کریوئیمه گرد هورامی زوانه کا په شتیشا نه گیرمی ئانه مسیبه تی قورسا په ی گردوو خولکو هورامانی،به تایبه ت زوانه بی نازو یارو یاوه ره که یما،ئا زوانه ره سه نه وقه دیمیه که هه ر ده م چی لاو چولاوه گنو وه رو واگژه یوتافو وارانی.

پی جوره جه وانیاراوو دلسوزاوو زوانی هورامی به ئه رکوو سه روو شانه و ویما مزانمیش تا خه موو خه فه تما به بونو کوچوو بی واده وکاک سه باحی هورامی به روزمی وبه بنه مالو ئا که له هونه رمندیه وکومه لگا هورامانی سه روه شی ده یمیوه یاگیشه نه واچمی ماموستا سه باح ته نیا بنه ماله و ویش چی مسیبه تیه بی به ش نه بیه ن به لکوو کومه لگا هورامانی به گردی زوانو هورامیچ  به ش داراو کوسی سه ختشا کوته ن.

مه بو خه فه ت وه رمی،تو لوای په ی لاو سه یدی ،مه وله وی،بی سارانی،مه لاحه سه نو دزلیو کاک باقی سه فاری و مه لا خزروو رواری.

شمه گه وره کاو ئاکه سا که چی راینه هه رمانه شا که ردینه نامی تا هه ربه رزه نه و دلی دلو خولکی نه به گوش دای سیاچه مانه و وانایوه شعره کاتا هه تا هه تا مه نو وه.

ئی مه یچ جوانه کاو،وانیاره کاو،ئا برایا که چی راینه په ی به رز بیوه زوانی ئه دایی هه رمانه به رمی جه هیچ ته نگو چه له مئ نه گیر مه که رمی وبه دریژه داو راکو شمه چی هه رمانی مانه سه ر گنمی ،ئیمه مه بی می به چیوه تا دوژمنوو ویما په نه ش سه له میو؛هه رپی سه رولیوه مه نمی وه تا تاومی کلتورو فه رهنگو دابوو نه ری تیما به نه ته وه کا ته ری بشناسنمی؛تا به گوشو ئا هورامی زوانا، که جه بناغه و ریشه و ویشاهیشتا بی خه به رینی یاونمی نه،که به ئه وه بریای هه رهونه رمندیوه وکوچوو هه ر قه له م به دسیوه پی سه نه تونو چیروو پاو ئیمه به ربه وبیه وئیمه وکه له کو زوانی هورامی هه روله بو ..

 

1.یه عقوب مه حمودی

2.حه مید خون دل

3.سوهیب مه حمودی

4.به ختیار مه حمودی


برچسب‌ها: وینه کانی
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در یکشنبه دوازدهم آذر 1391 و ساعت 11:18 |
هه وارگه ی ژونی
برچسب‌ها: ئاگر گرتنی قه لای ژونی له سالی1389
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در یکشنبه یازدهم تیر 1391 و ساعت 18:20 |
به لینیم دا

ئیدی له دوای خوشه ویستیمان

شیعر نه لیم!!!

ئا خر!!!

دوای رویشتنت

زور زور  زور 

دلم لیم توره بو

قه له م له ده فته ر بیزار بوو

به لام

کاتی سیر ده که م

نیشتمانم ئه ویش وه کوو تو

به شوو دراوه

ئیدی بو وه لاته کیشم

شیعر نه لیم.

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه یکم اسفند 1390 و ساعت 0:14 |
دیسان شه و هاتو

چاوه کانم به یادی تو

وه کو چرایکی بی نوت پرته پرت ده که ن

دیسان شه و هاتو شه وگار نه بونی تو

(سوپرایز)ده کا

نازانم؟؟؟

تی ناگه م؟؟؟

تو رویشتی بی مال ئاوای

گوتت :ده گه ریمه وه!!!

منیش هه ر چاوه ریتم و بو پیشوازیت.

به سه وه ته ی، ئه وین

ده فته ری ،شیعری شیتانه

جانتایک،پرله وه فا

باوه شه،گول وجامی له شرابی خوشه ویستی

به لام ده ترسم کاتی بگه ری ته وه

خوره تاو ده م به کهل وستا بی!!

بالنده کان به ره و  هیلانه که یان  ری کوتبن

گه لای دره خته کان  وه ریبیت 

مه لی خوشه ویستی بو دیاری تر سه فه ر کردبیت

ئه وکاته خوت ده زانی!؟

زور درنگه

                            زور

                                        زور

                                                                    زور

                                                                                                                     حه مید خون دل

دوباره شب شد

چشمانم به یاد تو مثل فانوسی بی نفت پرت پرت میکنند

دوباره این شب دراز نبودن تورا سور پرایز می کند

نمی دانم ؟؟؟

متوجه نمی شم؟؟؟

تو رفتی بدون خدا حافظی

گفتی :بر می گردم

منم چشم به راه تو برای استقبالت

بایک سبد ،عشق

دفتری، شعردیونه وار

ساکی ،پرزوفا

اغوشی،پراز گل وجامی ازشراب عشق

ولی می ترسم وقتی برگردی

هنگام غروب خورشید پشت کوه باشد

پرنده ها به سوی لانه ی خود راهی شده باشند

کبوتر دوست داشتن به سرزمین دیگری سفر کرده باشد

اون وقت خودت خوب میدانی

خیلی دیر است    خیلی      خیلی            خیلی

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه بیست و ششم دی 1390 و ساعت 23:14 |

سلاو .

سلاوی به سوز ترله هه ستی شاعرانه

به پیویستم زانی ئه م بیرو بوچونانه ی خوم خه مه به ر ده س خوینده وارانی به ریز

سه ره تا میژوو وکلتوری شیعرو ئه ده بی کوردی بنا غه یکی قورسو قایمی هه یه .هه رچه نده ئه م زمانو فه ره نگه هه ر له کونه وه نا حه زانی هه ول یان داوه بوله ناو بردنی  به لام زانایانمان توانیویانه به هه ولو تیکوشانی بیوچانی خویانو کوملگابپاریزن .شاعیرانو نوسه رانی کورد بو هه ول دانو پاراستنی ئه م زمانه زور هه ورازو نه شیویان بریوه.

منیش به ئه رکی سه رشانی خوم ده زانم به توانای خوم وبه به شی خوم به شانازیه وه خز مه تی ئه م کومه ل گایه بکه م.من خوم به شاعردانانم وهیشتا زورم ماوه بگه ییم به وپله یه که له خزمه تی ها نیشتمانانی به رزو به ریزم بم.به لام هاوریان هه رمروفیک له سه ره تاوه به پاوپشتی ملله ته که ی توانیویه به پله وپایه ی خوی بگات.

منیش له ئیوه داواکارم تا به بیرو بوچونه کانی خوتان سه باره ت به شعره کان بتوانن دل گه رمیه ک بن بو ئیمه.

برای بوچکتان حه مید خون دل

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در شنبه بیست و چهارم دی 1390 و ساعت 23:34 |
من که دل دایم نه واوه یلمه ن

غه رق موتالای خال له یلمن

چ باک تانه ی ته وه ن تاومه ن

شه وق موتالای رووی کتاومه ن!؟            (مه وله وی)

من که همیشه دلم در گریه و زاریست

غرق مطالعه ی روی لیلم من

دیگر مهم نیست برام

طعنه هایی که ذوب می کنند سنگ را

وکو وقتم تا بکنم مطالعه ی کتاب را

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در جمعه بیست و سوم دی 1390 و ساعت 21:16 |
ئاخ په ی خه لوه تی بدیام وه بی غه م

سیوای تو دیده م که س ندیام به چه م

دل په ی دیده نت کام خه لوه ت سازو

گه ر دیده یچم بی مه ردم نمازو               (مه وله وی)

کاش بدون غم درجایگاه خلوتی به تو می نگریسم

وغیرتو کس دیگری رانمی دیدم

نمی یابد دلم برای دیدنت خلوتی را

افسوس گر درچشمانم جایت دهم مردمک چشمام مزاحم دیدنم میشن

(درچشمانم مردم باز تو را خواهنددیدو ارزویم براورده نخواهد شد)


برچسب‌ها: شعریک له ماموستا مه وله وی
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در جمعه بیست و سوم دی 1390 و ساعت 21:16 |
له شه وانی تاریکی تنیاییم دا

چاوه کانت

ده که مه چرای ریگه ی ماندوییم

له جاده ی غه مه کانما

ورد وردو ئارام ئارام

به ره وپیشت دیم

کرنوشت بو ده به موو

ده بمه

قربانی

ئستیره کانی پرنوری تو!!!         (حه مید خون دل)

کرنوش=تعظیم


برچسب‌ها: شه وانی تنیایی
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در چهارشنبه بیست و یکم دی 1390 و ساعت 21:38 |
یکه م ساتی که توم ناسی

له به ر دلاقه ی خوشه ویستی

چاوه کانت بوون به چرای شه وه زنگی تنیایم

مانگی رخساری تو بو به ورشه ی هیوا ون بوه کانم

گوتم!!!

له گه ل تودا ده ژیم

غه مم له خوم توران تاتو له نیو دلی تاریکما جی که مه وه

له دوایی دابران و کوچی پرله سوزی تو

له شه قاموگه ره کی خوشه ویستی ئه م شاره دا

خوزگه کانم لیم توران و

بالنده ی ئه وین له م شه قامه کوچی کرد

که چی ئیستا!!!

له م شاره بی کسه دا

له گه ل غه م ده سته ملان ئاشت بوینه وه

هه موشه وی له دوری تودا

هه م رازی یه ک ده بینو

ده سته ئه ژنو تاکو به یان

بوت ده سوتین.        (حه مید خون دل)

شه قام=خیابان   گه ره ک=کوچه  ون=گم شده


برچسب‌ها: کوچی تو
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در سه شنبه بیستم دی 1390 و ساعت 20:6 |
خوشه ویستم!!!


ئه ونده خوشم ئه وی

گه ربوم بکری!!!


ته واوی کات ژمیره کان

به ره و دواوه راده کیشم

تاوه کوجاران

له بر چاوه پرفرمیسکه کانما

بالای به ژنت بکه م به بتی خوه شه ویستی

و کرنوش بو تو به رم

به لام

سه د به لام

مخابن!!!               (حه میدخون دل)

کات ژمیر=ساعت   کرنوش=تعظیم    مخابن=افسوس

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در شنبه هفدهم دی 1390 و ساعت 21:9 |
خوشه ویستم!!!

ئه م رو له پیناو بیره وه ریک دا

وه ره ق وه ره ق لاپه ره ی کا ته کانی ته نیایی ده ده مه وه

که چه نده له م  شه وانه دا بوت گریاوم

گریانی که جگه له خوا

جگه له دلی ته نیام

که س پی نه زانی

ته نانه ت

مه له ئه وین داره کان

ته نانه ت شعره کانم

ئاخرجوانیگیان!!!

گه ر باسی گریانی بی فرمیسک و

بی هه نیسکی خوم له ناو شعره کانم

بی هینم

ئاخو له دوایی دا نالین؟

شاعریک بو

هه مو وشه جوانه کانی بو کچیکی کورد کو کرده وه

که چی

هیچ کاتی شعره کانی نخوینده وه.        (حه میدخون دل)

پیناو=درکنار      بیره وه ری=سرگذت یاد   مه ل=کبوتر   وشه=کلمه

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در چهارشنبه هفتم دی 1390 و ساعت 22:55 |
شا عر تازه وارد درعرصه ی هنری درشعر وادبیات کردی امیداست حمیدکار را جدی گرفته وبه سهم خود به این فرهنگ خدمت نماید

این اشعار که برای اولین بار در این وبلاگ منتشر میشود.

امیدوارم که خوانندگان محترم باتشویق وراهنمایی های خود حضورخوبی را برای وی قلمداد نمایند.ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در سه شنبه ششم دی 1390 و ساعت 23:9 |
هر روز دست به دعا

وحس کردن دستهای گرمت

پس این قانون جذب چی شد؟

نکند خدا هم از این عاشق دل سوخته بی خبر باشد.!!!
                                          حمیدخون دل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه پنجم دی 1390 و ساعت 22:18 |
سلام به وبلاگ ما خوش امدید

این اشعارتقدیم به تمام کسانی که میخوانند ونظر میدهند

شعرها درقالب نو وبه زبان کردی نوشته شده اند پس اگر غلط املایی درانها دیده میشوند اصلاح کنید

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه پنجم دی 1390 و ساعت 21:49 |

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه پنجم دی 1390 و ساعت 21:46 |


Powered By
BLOGFA.COM


تا وه زلف و روی تو ته ماشامه ن ئه دای نمای فه رز سبحو عیشامه ن